Ochrana osobných údajov
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod poradovým číslom 201411749.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovej stránke www.detivbavlnke.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ eshopu Mgr. Peter Jánsky, Dobrá 1175, 914 01 Trenčianska Teplá,  IČO:37382837, zapísaným v Živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Trenčíne, ŽO-2000/03920/00002 3KA, (ďalej len "Prevádzkovateľ") oprávnený spracovávať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope Prevázkovateľa na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope www.detivbavlnke.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na info@detivbavlnke.sk.
Po zrušení registrácie v e-shope www.detivbavlnke.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje je Prevádzkovateľ povinný podľa platných zákonov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný informovať prevádzkovateľa o ich zmene emailom na info@detivbavlnke.sk.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom spracovania objednávky.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

MDVhMT